Regulamin

Regulamin konkursu „Kalendarz Adwentowy Dumle”.

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa tryb oraz zasady konkursu „Kalendarz Adwentowy Dumle”, (dalej „Konkurs”).
 • Konkurs organizowany jest przez Agnieszkę Chochman, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa, NIP: 7132576640, REGON: 142049861 (dalej „Organizator”). Zleceniodawcą i fundatorem nagród jest Fazer Confectionery Ltd, Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland, P.O. Box 4, 00941 Helsinki, Finland (dalej „Zleceniodawca”). 
 • Konkurs rozpoczyna się 22 listopada 2021 r. i trwa do 28 listopada 2021 r. (dalej: „Okres trwania konkursu”).

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 • Do Konkursu przystępować mogą osoby, które ukończyły osiemnaście lat oraz są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 
 • Nie mogą brać udziału w Konkursie pracownicy Organizatora oraz pracownicy Zleceniodawcy, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora w ramach organizacji Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie komisji, o której mowa w § 5 ust. I oraz najbliżsi członkowie rodziny tychże osób, tacy jak wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.
 • W przypadku gdy okaże się, że zwycięzcami konkursu są osoby, które nie mogą brać udziału w Konkursie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.  
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jednocześnie potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych, oraz akceptuje Regulamin.  
 • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (tekst jednolity, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). 

§ 3 Nagrody

 • Nagrodami do wygrania w Konkursie jest 30 Kalendarzy adwentowych z czekoladkami Dumle 210g o wartości brutto 35 zł każdy. Zwycięża 30 osób. Organizator zastrzega, że nagrody przekazane Uczestnikom mogą wizualnie różnić się od tych przedstawionych w materiałach dotyczących Konkursu.
 • Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
 • Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w gotówce ani wymiana na inną nagrodę. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez komisję, o której mowa w § 5 ust. I Regulaminu. 
 • Uczestnikowi, któremu zostanie przyznana nagroda zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, w wysokości odpowiadającej kwocie podatku dochodowego, który zostanie naliczony danemu Uczestnikowi w związku z otrzymaniem nagrody, o której mowa w ust. I powyżej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie przekazywana zwycięzcy, lecz przeznaczona zostanie przez Organizatora bezpośrednio na pokrycie podatku dochodowego należnego z tytułu otrzymania nagrody za zwycięstwo w Konkursie. 

§ 4 Tryb uczestnictwa w Konkursie

 • W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu, tj. od dnia 22 listopada 2021 roku do dnia 28 listopada 2021 roku wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu pisemnej odpowiedzi w komentarzu pod konkursowym postem na pytanie „Co odpowiedział Mikołajowi renifer?”. Uczestnik po wprowadzeniu odpowiedzi zapewnia, że zapoznał się z Regulaminem gry oraz Polityką Prywatności firmy Fazer oraz że wyraża zgodę na komunikację marketingową z Organizatorem;
 • Uczestnik może udzielić dowolnej liczny odpowiedzi. 
 • Treść Dzieła może zostać dowolnie dobrana przez Uczestnika, z zastrzeżeniem, iż nie może ona naruszać prawa, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich, jak również prezentować treści o charakterze erotycznym, obraźliwym, poniżającym kogokolwiek, nawiązujących do przemocy lub rasizmu lub dyskryminacji z innego powodu. 

§ 5 Wyłanianie Zwycięzców i przyznanie nagród

 • Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja, składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji należy zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wykluczenie osób niespełniających wymagań udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu Uczestników, jeżeli Komisja stwierdzi, że podali fałszywe informacje podczas rejestracji lub nie spełniają warunków uczestnictwa podanych w Regulaminie, jak również przesyłają Dzieła, co do których nie dysponują prawami autorskimi lub które są sprzeczne z prawem, w tym dobrymi obyczajami, są obraźliwe lub wulgarne. Prawo do wyłączenia z Konkursu dotyczy także Uczestników, którzy zgłosili do Konkursu Dzieło noszące znamiona naśladownictwa.
 • Komisja przy wyborze zwycięskich Dzieł i przydzieleniu Nagród będzie się kierowała następującymi kryteriami: pomysłowość, oryginalność, kreatywność. 
 • Wykonując swoje obowiązki, Komisja kierować się będzie obiektywizmem oraz niezależnością.
 • Komisja, oceniając nadesłane Dzieła, odrzuci te, które są niezwiązane z tematyką Konkursu, bądź co do których Uczestnik nie jest uprawniony z tytułu praw autorskich. 
 • Komisja dokona wyboru 30 Uczestników, których Dzieła zostaną nagrodzone. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w czasie trwania konkursu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi maksymalnie w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu. 
 • O zwycięstwie Uczestnik zostanie poinformowany w komentarzu pod konkursowym postem. W celu otrzymania nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do skontaktowania się poprzez wiadomość prywatną z profilem Dumle Polska w terminie 3  dni od publikacji komentarza z listą zwycięzców. Uczestnik w wiadomości prywatnej wskaże swoje imię, nazwisko oraz adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać doręczona Nagroda, przesyłając powyższe dane Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamiu oraz udziela Organizatorowi Licencji – na warunkach określonych w paragrafie §6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy wydania nagrody.
 • Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 3 dni, traci prawo do Nagrody. Wówczas Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania nowego zwycięzcy.  
 • Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora pocztą w terminie 5 dni od otrzymania od poszczególnego zwycięzcy odpowiedzi zwrotnej, o której mowa w ust. VIII powyżej. Wysyłka zostanie dokonana na adres wskazany przez Uczestnika zgodnie z pkt VIII powyżej. Organizator zastrzega, że nagroda może być wysłana wyłącznie na adres korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres e-mail Uczestnika wskazany zgodnie z §4 ust. I pkt 1 oraz dane, o których mowa w pkt VII powyżej.

§ 6 Dane osobowe i prawa autorskie

 • Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem są:
  • Agnieszka Chochman, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa, NIP: 7132576640, REGON: 142049861, 
  • Fazer Confectionery Ltd, Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland, P.O. Box 4, 00941 Helsinki, Finland . 
  dalej zwani „Administratorami”.
 • Z administratorami danych można się skontaktować się przez adres email: adbutik@adbutik.pl 
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów:
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorów, w tym obowiązków publicznoprawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
  • w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na procedowaniu Konkursu i wyłonieniu Laureatów zgodnie z postanowieniami Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
  • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); ; 
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie ich praw.
 • Każdy z Administratorów jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 • Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, otrzymania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie danych, podanie niepełnych danych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych danych osobowych może być podstawą do odmowy wydania nagrody. 
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i kompleksowego rozliczenia Konkursu oraz realizacji ewentualnych postępowań oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 • Osoba, której dane przetwarzają Administratorzy posiada prawo żądania od nich dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratorów, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 • Administratorzy nie będą wykorzystywać danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
 • Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorów, takim jak Poczta Polska, dostawcy serwera, hostingu, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe, agencjom reklamowym, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, ale tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji Konkursu. 
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz dokonania rozliczeń, w przypadku wydania Nagrody Uczestnikowi. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 • Nadesłanie przez Uczestnika Dzieła jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że jest on wyłącznym twórcą wykonanego Dzieła w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.) oraz przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych. 
 • Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika licencji na korzystanie z Dzieła. Uczestnik powinien udzielić licencji w trakcie wysyłania zgłoszenia konkursowego, o którym mowa w § 4 ust. I pkt 3. Licencja jest udzielana na 5 lat (poczynając od zgłoszenia Dzieła do Konkursu), bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, a za jej udzielenie nie jest należne żadne dodatkowe wynagrodzenie. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Dzieła w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zwielokrotniania w pamięci komputera oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono Dzieło – wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania Dzieła oraz jego opracowań – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
  • w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji Dzieła w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu;
  • w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego Dzieła, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
  • prawo wykonywania i korzystania z opracowań Dzieła, 
  • wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 • Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego Dzieła zostaną wykorzystane, a także że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Dzieła przez Organizatora.
 • Uczestnik oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Dzieła. 
 • Uczestnik wyraża również zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z opracowań i przeróbek Dzieła.
 • Organizator ma prawo do udzielania sublicencji. 
 • Uczestnik zobowiąże się do niewykonywania w okresie trwania licencji osobistych praw autorskich do Dzieła w odniesieniu do Organizatora. W szczególności Uczestnik nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Dzieła, ujawnianiem Uczestnika jako autora na egzemplarzach Dzieła.

§ 7 Reklamacje

 • Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni po jego zakończeniu. 
 • Reklamacje można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora (ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa) lub na adres e-mail Organizatora: adbutik@adbutik.pl
 • Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 • Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnikowi zostanie doręczona odpowiedź Organizatora w drodze listu poleconego nadanego na adres pocztowy podany w reklamacji lub na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.

§ 8 Postanowienia końcowe

 • Regulamin w wersji polskojęzycznej jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej www.dumlekonkurs.com oraz w siedzibie Organizatora. 
 • Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu wyłącznie z ważnych powodów pod warunkiem, że zmiana nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Konkursu oraz nie naruszy ich praw nabytych i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem strony internetowej www.dumlekonkurs.com oraz mediów społecznościowych. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
 • Organizator oraz Zleceniodawca są uprawnieni do wykluczenia Uczestnika z konkursu w przypadku popełnienia oraz podejrzenia popełnienia oszustwa przez Uczestnika oraz w przypadku wszelkich innych naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.  
 • Organizator oraz Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za: 
  • udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i szkody tym spowodowane; odpowiedzialność nie może przekroczyć liczby lub wartości Nagród wymienionych w niniejszym Regulaminie, 
  • jakiekolwiek problemy techniczne związane z udziałem w Konkursie lub z odbiorem Nagród, 
  • opóźnienie lub niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem, bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
 • Konkurs nie jest sponsorowany, promowany ani zarządzany przez serwis społecznościowy Facebook. Konkurs nie jest powiązany z serwisem społecznościowym Facebook w jakikolwiek sposób. Organizator oraz Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z Konkursem zamieszczane w serwisie społecznościowym Facebook.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i warunków korzystania z serwisów społecznościowych na równi z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 • W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.